Συμμετοχή τ?ς Πατριαρχικ?ς ?κκλησιαστικ?ς Σχολ?ς Κρήτης στήν 1η ?μερίδα ?στορίας καί ?ρχειονομίας τ?ς Δευτεροβάθμιας ?κκλησιαστικ?ς ?κπαίδευσης στή Λαμία

Εκτύπωση

Α?θόρμητα θερμά ?παινετικά σχόλια ?πέσπασαν ο? ?κπρόσωποι τ?ς μαθητικ?ς ?ποστολ?ς τ?ς Σχολ?ς μας στήν 1η ?μερίδα ?στορίας καί ?ρχειονομίας τ?ς Δευτεροβάθμιας ?κκλησιαστικ?ς ?κπαίδευσης πού ?λαβε χώρα τό Σάββατο 26 Νοεμβρίου στό ?μφιθέατρο το? Πνευματικο?- Διοικητικο? Κέντρου τ?ς ?ερ?ς Μητροπόλεως Φθιώτιδος στή Λαμία.

Τήν ?μερίδα διοργάνωσε ? Διεύθυνση Θρησκευτικ?ς ?κπαιδεύσεως τ?ς Γενικ?ς Γραμματείας Θρησκευμάτων το? ?πουργείου Παιδείας καί συμμετε?χαν ?ντιπροσωπε?ες μαθητ?ν καί ?κπαιδευτικ?ν ?πό ?λα τά ?κκλησιαστικά Λύκεια καί Γυμνάσια τ?ς χώρας.

 

? ?πιστημονική ?πιτροπή συγκροτε?το ?πό ?πιστήμονες ?γνωσμένου κύρους μέ πρόεδρο τόν ?λλογιμώτατο ?μότιμο καθηγητή τ?ς Θεολογικ?ς Σχολ?ς το? ?θνικο? καί Καποδιστριακο? Πανεπιστημίου ?θην?ν, κ. Σπ. Κοντογιάννη, Διευθυντή τ?ν ?στορικ?ν ?ρχείων τ?ς ?ερ?ς Συνόδου τ?ς ?κκλησίας τ?ς ?λλάδος καί μέλη τόν καθηγητή Κανονικο? Δικαίου τ?ς Θεολογικ?ς Σχολ?ς το? ?ριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, κ. Γ. Γκαβαρδίνα, καθώς καί τόν ?ντεταλμένο ?ρευνητή το? ?θνικο? ?δρύματος ?ρευν?ν, κ. Γ. Κουτζακιώτη.

   

 ? Σχολή μας ?κπροσωπήθηκε ?πό τούς μαθητές Γεώργιο ?ρχοντάκη καί Νεκτάριο Κουρομιχελάκη καί τή φιλόλογο Μαρ?να Χαλιβελάκη, ο? ?πο?οι παρουσίασαν «Προσωπογραφίες ?ποφοίτων τ?ς Πατριαρχικ?ς ?κκλησιαστικ?ς Σχολ?ς Κρήτης» ?πό ?δρύσεως τ?ς Σχολ?ς (1892) μέχρι τό β΄ μισό το? 20ο? α?.

 

 

Κατ’ ο?σίαν ?ρευνήθηκε τό ?ρχειοστάσιο τ?ς Σχολ?ς μας μέ ?πεύθυνους ?ργάνωσής του τούς ?κπαιδευτικούς Μιχάλη Γαλανάκη, θεολόγο, καί Μαρία Καληωράκη, φιλόλογο, ?λλά καί ?να πολύ μεγάλο ε?ρος ?μεσων καί ?μμεσων πηγ?ν, ?γκώδεις μονογραφίες, ?πως α?τή το? θεολόγου καί φιλολόγου κ. Ε?. Δελάκη, ?πιμέρους δημοσιεύσεις καί ?πικήδειοι λόγοι, φωτογραφικό ?λικό σχετικό μέ τήν πορεία τ?ν ?ποφοίτων, ψηφιοποιημένα ?ρχε?α ?λληνικο? καί ξένου ?μερίσιου τύπου, ?πιστολογραφία, ?πιστολικά δελτάρια καί ?ντικείμενα μουσειακ?ν συλλογ?ν καί, τέλος, ?να ε?γενικά παραχωρούμενο ?κδεδομένο καί μή ?λικό ?πό τήν τροφό Μονή τ?ς ?γ. Τριάδος πού ?φορ? στήν ?περαιωνόβια λειτουργία τ?ς Σχολ?ς καί στήν παρουσία καί προσφορά τ?ν ?ποφοίτων μας στήν τοπική καί ?χι μόνο κοινωνία.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Μέ ?πευθυνότητα, ?λλά καί α?θόρμητες προσθ?κες, ?μπνευσμένες ?πό τήν πραγματικά πολύ ?ξιόλογη δρ?σι ?λων τ?ν ?κκλησιαστικ?ν Λυκείων καί Γυμνασίων τ?ς ?πικράτειας, παρουσιάσθηκαν ?πιλεγμένα ?στορικά στοιχε?α ?πό τή ζωή καί τή δρ?σι ?ποφοίτων τ?ς Σχολ?ς, ο? ?πο?οι κοινωνώντας τήν κατ’ ?ξοχήν ?κπαιδευτική παρακαταθήκη της, τόν ?γ?να γιά ?λευθερία κάθε μορφ?ς, διακόνησαν μέ θυσιαστική ?γάπη τόν συνάνθρωπο.

 

 

? μαθητική ?ντιπροσωπεία ?πήλαυσε ?ποδειγματικ?ς φιλοξενίας στήν ?ερά Μονή ?γάθωνος, τήν ?στία το? ?κκλησιαστικο? Λυκείου-Γυμνασίου Λαμίας καί τό Πνευματικό Κέντρο τ?ς ?ερ?ς Μητροπόλεως Φθιώτιδος, τή δέ Κυριακή 27 Νοεμβρίου συμμετε?χε στήν πολυαρχιερατική Θ. Λειτουργία στόν ?ερό Μητροπολιτικό Ναό Ε?αγγελισμο? τ?ς Θεοτόκου Λαμίας.

 


Ε?χαριστο?με θερμά τήν ?κτοπλοϊκή κοινοπραξία ANEKLINES & BLUE STAR FERRIES, καθώς καί τά ΚΤΕΛ ΧΑΝΙΩΝ-ΡΕΘΥΜΝΟΥ Α.Ε., διότι γιά ?λλη μιά φορά, ?πως καί μέ τίς βραβεύσεις τ?ν μαθητ?ν μας σέ πανελλήνιους διαγωνισμούς, στάθηκαν ο?σιαστικοί ?ρωγοί το? ?κπαιδευτικο? μας ?ργου.

 

 

Συγχαίρουμε, τέλος, θερμά καί τούς μαθητές μας γιά τήν ?πιτυχία τους α?τή κι ε?χόμαστε νά ?λοκληρώσουν τή «συγγραφή» τ?ς ?στορίας το? σχολείου μας μέ τή μετέπειτα ζωή τους!

 

 

 

Thursday the 22nd. Άγιος Ματθαίος, Χανιά