Ψήφισμα επί τη εκδημία Ιεραπυτνης και Σητείας

Ψ Η Φ Ι Σ Μ Α

? Σύλλογος τ?ν διδασκόντων ?ν τ? Πατριαρχικ? ?κκλησιαστικ? Σχολ? Κρήτης ?πί τ? θλιβερ? ?γγέλματι τ?ς ?δοκήτου ε?ς Κύριον ?κδημίας το? Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου ?εραπύτνης καί Σητείας κυρο? Ε?γενίου, ?πιφανο?ς ?εράρχου τ?ς ?κκλησίας Κρήτης, συ- νελθών σήμερον, 16ην Σεπτεμβρίου 2016, ?ν το?ς Γραφείοις τ?ς Σχολ?ς, ?ναφερθείς δέ ε?ς τό σεπτόν πρόσωπον, τήν ?νθεον βιοτήν καί τό πολυσχιδές ?ργον το? μακαριστο? ?ρχιερέως, ?στις ?είποτε ?τίμα καί ?πεστήριζεν ?μπράκτως τό ?ργον τ?ς Σχολ?ς, ?μοφώνως

? π ο φ α σ ί ζ ε ι

1) ?ντιπροσωπεία το? Σχολείου νά παραστ? ε?ς τήν ?ξόδιον ?κολουθίαν.

2) Τήν τέλεσιν ?πιμνημοσύνου δεήσεως ?ν τ? ?. Να? τ?ς Σχολ?ς ?πέρ ?ναπαύσεως το? ?οιδίμου Μητροπολίτου.

3) ?πως κατατεθ? χρηματικόν ποσόν διά τό Ο?κοτροφε?ον τ?ς Σχολ?ς ε?ς μνήμην του.

4) ? σημαία το? Σχολείου νά κυματίζη μεσίστια ?πί τριήμερον.

5) Νά δημοσιευθ? τό παρόν ε?ς τόν Τύπον.

 

?κ το? Γραφείου τ?ς Σχολ?ς.

FreshJoomlaTemplates.com
Thursday the 19th. Άγιος Ματθαίος, Χανιά